Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Predpisi, na katere predpis vpliva