Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Predpisi, na katere predpis vpliva