Spremembe in dopolnitve Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v Občini sveta Trojica v Slovenskih goricah

Predpisi, na katere predpis vpliva