Seznam uradnih oseb Občinske uprave Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki so pooblaščene za odločanje v zadevah in za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

V skladu s 319. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZUP) in 11. členom Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07,115/07, 122/07 - popr., 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 in 81/13) objavljamo

SEZNAM URADNIH OSEB OBČINSKE UPRAVE OBČINSVETTROJICA V SLOVENSKIH GORICAHKI SO POOBLAŠČENE ZA ODLOČANJE V ZADEVAH IN ZA VODENJE POSAMEZNIH DEJANJ V POSTOPKU PRED IZDAJO ODLOČBE

I.

POOBLAŠČENE OSEBE ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH NA DRUGI STOPNJI IZ IZVIRNE PRISTOJNOSTI SAMOUPRAVNE LOKALNE SKUPNOSTI po 233. členu ZUP-a ter 61. členu Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10 in 12/14, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/17 in 3/19):

 1. David KLOBASA – župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

POOBLAŠČENE URADNE OSEBE ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH NA PRVI STOPNJI po 17. in 28. členu ZUP-a in 67. členu Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO):

 1. Darja Slivnjak – univ.dipl.ekon., v.d. direktorica Občinske uprave Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, pooblastilo za odločanje v vseh upravnih zadevah na prvi stopnji iz izvirne pristojnosti občinske uprave;
 2. Valerija Trojner – univ.dipl.prav., višja svetovalka za splošne in pravne zadeve, pooblastilo za odločanje v postopku na prvi stopnji v upravnih zadevah s področja splošnih in premoženjskopravnih zadev, dodelitve enkratne denarne pomoči za novorojence, enkratne denarne pomoči za občane, izdaje dovoljenja za začasno ali občasno obremenitev okolja s hrupom v času javne prireditve, izdaje soglasja za uporabo občinskega grba in zastave, dodelitve nagrad Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, uvrstitve upravičencev na prednostno listo, ki jim bodo zagotovljena stanovanja oziroma ne uvrstitvi na prednostno listo upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj;
 3. Barbara Cvetko – poslovna sekretarka, pooblastilo za odločanje v postopku na prvi stopnji v upravnih zadevah s področja izdaje soglasij za prodajo blaga zunaj prodajaln;
 4. Jože Žel – svetovalec za okolje in prostor in gospodarske javne službe, pooblastilo za izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na I. stopnji v naslednjih upravnih zadevah s področja potrdil o namenski rabi in lokacijskih informacij.

POOBLAŠČENE URADNE OSEBE ZA VODENJE POSAMEZNIH DEJANJ V POSTOPKIH PRED IZDAJO ODLOČBE NA DRUGI STOPNJI po drugem odstavku 30. člena ZUP-a: /

POOBLAŠČENE URADNE OSEBE ZA VODENJE POSAMEZNIH DEJANJ V POSTOPKIH PRED IZDAJO ODLOČBE NA PRVI STOPNJI po 30. členu ZUP-a:

 1. Barbara Cvetko – poslovna sekretarka, pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na prvi stopnji v upravnih zadevah s področja dodelitve enkratne denarne pomoči za novorojence;
 2. Valerija Trojner – univ.dipl.prav., višja svetovalka za splošne in pravne zadeve, pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na prvi stopnji v upravnih zadevah sofinanciranja aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, sofinanciranja programov športa, sofinanciranja programov in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah, dodelitve pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja;
 3. Jože Žel – svetovalec za okolje in prostor in gospodarske javne službe, pooblastilo vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na prvi stopnji v upravnih zadevah odmere komunalnega prispevka, izdaje projektnih pogojev, izdaje soglasij v skladu z zakonom o cestah, izdaje soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, čistilno napravo, vodovodno omrežje in   javno cestno omrežje, izdaje soglasij za postavitev ali obnovo nagrobnega spomenika;
 4. Damjana Kozole – magistrica javne uprave, višja svetovalka za finance in računovodstvo, pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na prvi stopnji s področja dodeljevanja sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo turistični in kulturni razvoj ter promocijo Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

POOBLAŠČENE URADNE OSEBE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V OBČINI SVETTROJICA V SLOVENSKIH GORICAH po prvem odstavku 9. člena in prvem odstavku 21. člena Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 23/14, 50/14, 72/14 - skl. US in 19/15 - odl. US):

 1. Darja Slivnjak – univ.dipl.ekon., v.d. direktorica Občinske uprave Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
 2. Valerija Trojner – univ.dipl.prav., višja Svetovalka za splošne in pravne zadeve.

POOBLAŠČENE URADNE OSEBE ZA UREJANJE ZEMLJIŠKOKNJIŽNIH ZADEV po 125a. členu Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/2003, 45/2008, 37/2008 – ZST 1, 28/2009, 25/2011, 14/2015 - ZUUJFO):

 1. Valerija Trojner – univ.dipl.prav., višja svetovalka za splošne in pravne zadeve.

POOBLAŠČENE URADNE OSEBE ZA VODENJE IN IZVRŠEVANJE PRORAČUNA TER DRUGA RAČUNOVODSKA DELA   IN NALOGE POVEZANE Z UPRAVLJANJEM PREMOŽENJA OBČINE SVETTROJICA V SLOVENSKIH GORICAH po Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D in 55/15 - ZFisP):

 1. Damjana Kozole – magistrica javne uprave, višja svetovalka za finance in računovodstvo.

POOBLAŠČENE URADNE OSEBE ZA POSREDOVANJE PODATKOV DAVČNEMU ORGANU ZA ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA po petem odstavku 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 - ZDavNepr, 22/14 - odl. US in 19/15):

 1. Jože Žel – svetovalec za okolje in prostor in gospodarske javne službe.

POOBLAŠČENE URADNE OSEBE ZA ZASTOPANJE OBČINE V GEODETSKIH POSTOPKIH po Zakonu o evidentiranju nepremičnin - Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 - Odl. US, 106/10 - ZDoh-2H, 47/12 - ZUKD-1A in 79/12 - Odl. US):

 1. Jože Žel – svetovalec za okolje in prostor in gospodarske javne službe.

II.

Seznam uradnih oseb Občinske uprave Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki so pooblaščene za odločanje v upravnih zadevah in za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe, se objavi na oglasni deski Občinske uprave Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in na spletni strani Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

  


Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
David KLOBASA

Seznam uradnih oseb Občinske uprave Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki so pooblaščene za odločanje v zadevah in za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe