Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v sredo, 20. marca 2016, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika in sklepov 10. redne seje;
2. Pregled varnostne situacije na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v letu 2015;
3. Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2015 in Program dela za leto 2016;
4. Predstavitev idejne zasnove za prenovo in razširitev mrliške vežice v Sveti Trojici v Slovenskih goricah;
5. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016;
6. Sklep o soglasju k dolgoročni zadolžitvi občinskega proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016 in 2017;
7. Letni program športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016;
8. Sklep o predlogu za člana Upravnega odbora Društva vinsko turistične ceste Srednje Slovenske gorice;
9. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v sredo, 30. marca 2016, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnikov in sklepov 9. redne, 1. izredne in 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Sklep o seznanitvi z Elaboratom: Preliminarna strokovna ocena obremenitve s hrupom za objekt »Motokros proga Osek«;
3. Sklep o soglasju za upravljanje nepremičnega premoženja »Motokros proga v Oseku«, Avto – Moto društvu Sveta Trojica;
4. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2015 in Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2016;
5. Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2015 in Poročilo o popisu 2015;
6. Sklep o imenovanju člana sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Lenart;
7. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu;
8. Sklep o sprejemu Lokalnega programa kulture v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za obdobje 2016-2019;
9. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 21. januarja 2016, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:
1. Predlog kadrovskega načrta delovnih mest v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Spremembe in dopolnitve Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja za leto 2015 in 2016.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 10. decembra 2015, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika in sklepov 8. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2015 in II. Poročilo o opravljenih nadzorih v letu 2015;
3. Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
4. Odlok o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
5. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča V Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016;
6. Sklep o pravilih in cenik najema prireditvenega šotora in odra;
7. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 22. oktobra 2015, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika in sklepov 7. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Pregled varnostne situacije na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
4. Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
5. Odlok o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
6. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2015;
7. Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Knjižnice Lenart;
8. Sklep o predlogu kandidata za sodnika porotnika pri Okrožnem sodišču v Mariboru;
9. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena k.o. Zgornji Porčič;
10. Sklep o spremembi in dopolnitvi Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja za leto 2015 in 2016;
11. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 3. septembra 2015, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika in sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Pregled varnostne situacije na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
3. Spremembe in dopolnitve Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja za leto 2015 in 2016;
4. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za programsko obdobje 2015 – 2020;
5. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 3. septembra 2015, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika in sklepov 5. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Sklep o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;
3. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enoti vrtca pri OŠ in vrtec Sveta Trojica za šolsko leto 2015/2016;
4. Program dela: kadrovski načrt in finančni načrt JVIZ in VVZ OŠ in vrtec Sveta Trojica za leto 2015;
5. Sklep o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu;
6. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica in v volilno komisijo za volitve predstavnikov v Svet Zavoda;
7. Razpolaganje z nepremičnim premoženjem Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - objekta: počitniški apartma ob jezeru in brunarica ob jezeru;
8. Sklep o sprejetju cene najema objekta počitniški apartma ob jezeru in najema brunarice ob jezeru;
9. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 3. septembra 2015, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika in sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Pregled varnostne situacije na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
3. Spremembe in dopolnitve Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja za leto 2015 in 2016;
4. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za programsko obdobje 2015 – 2020;
5. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več