21. redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 30. novembra 2017, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 20. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Sklep o sprejemu Elaborata za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo Mariborskega vodovoda d.d. na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017 – nadaljevanje seje;
3. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – prva obravnava;
4. Sklep o mnenju k nameravanemu preoblikovanju pošte v Sveti Trojici v Slovenskih goricah;
5. Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – prva obravnava,
6. Sklep o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - prva obravnava;
7. Pobude in vprašanja.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

 GRADIVO:

- Sklic seje

- k točki 1: Potrditev zapisnika in sklepov 20. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

- k točki 2: Sklep o sprejemu Elaborata za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo Mariborskega vodovoda d.d. na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017 – nadaljevanje seje

- k točki 3: Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – prva obravnava;

- k točki 4: Sklep o mnenju k nameravanemu preoblikovanju pošte v Sveti Trojici v Slovenskih goricah;

- k točki 5: Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – prva obravnava,

- k točki 6: Sklep o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - prva obravnava;

- k točki 7: Pobude in vprašanja.