20. redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 19. oktobra 2017, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 19. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Sklep o izvolitvi predstavnika Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v volilno telo za volitve članov državnega sveta, določitvi kandidata za člana državnega sveta ter določitvi predstavnika kandidature;
3. Sklep o uvrstitvi nove naložbe v Načrt razvojnih programov (NRP);
4. Pobude in vprašanja.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

 GRADIVO:

- Sklic seje

- k točki 1: Potrditev zapisnika in sklepov 19. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 2: Sklep o izvolitvi predstavnika Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v volilno telo za volitve članov državnega sveta, določitvi kandidata za člana državnega sveta ter določitvi predstavnika kandidature;

- k točki 3: Sklep o uvrstitvi nove naložbe v Načrt razvojnih programov (NRP);

- k točki 4: Pobude in vprašanja