19. redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 28. septembra 2017, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 18. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;
3. Sklep o spremembi in dopolnitvi Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja za leti 2017 in 2018;
4. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

 GRADIVO:

- Sklic seje

- k točki 1: Potrditev zapisnika in sklepov 18. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 2: Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;

- k točki 3: Sklep o spremembi in dopolnitvi Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja za leti 2017 in 2018;

- k točki 4: Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.