15. redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 8. decembra 2016, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika in sklepov 14. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Poročilo Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah o opravljenih nadzorih v letu 2016;
3. Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017 – druga obravnava;
4. Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018 – druga obravnava;
5. Sklep o vrednosti točke za izračun NUSZ v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017;
6. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – k.o. Gočova;
7. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

 GRADIVO:

- Sklic seje

- k točki 1: Potrditev zapisnika in sklepov 14. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 2: Poročilo Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah o opravljenih nadzorih v letu 2016

- k točki 3: Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017 – druga obravnava;

- k točki 4: Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018 – druga obravnava;

- k točki 5: Sklep o vrednosti točke za izračun NUSZ v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017;

- k točki 6: Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – k.o. Gočova

- k točki 7: Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.