13. redna seja Občinskega sveta - ponovni sklic

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 6. oktober 2016, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika in sklepov 12. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Pregled varnostne situacije na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v prvem polletju leta 2016;
3. Sklep o spremembi veljavne naložbe v Načrtu razvojnih programov (NRP) - »Modernizacija JP 703 752 Brengova-Zibote«;
4. Sklep o uvrstitvi nove naložbe v Načrt razvojnih programov (NRP) – »Nakup radijskih terminalov za potrebe Zdravstvenega doma Lenart«;
5. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu;
6. Sklep o spremembi in dopolnitvi Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja ob rebalansu proračuna 2016;
7. Informacija o poteku izdelave dokumentacije za ureditev prometne infrastrukture: križišče na griču, priključek jezero ter obnova državnih cest skozi naselji Gočova in Spodnja Senarska;
8. Informacija o poteku aktivnosti o izdelavi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Sveta Trojica - center;
9. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

 GRADIVO:

- Sklic seje

- k točki 1: Potrditev zapisnika in sklepov 12. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 2: Pregled varnostne situacije na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v prvem polletju leta 2016;

- k točki 3: Sklep o spremembi veljavne naložbe v Načrtu razvojnih programov (NRP) - »Modernizacija JP 703 752 Brengova-Zibote«;

- k točki 4: Sklep o uvrstitvi nove naložbe v Načrt razvojnih programov (NRP) – »Nakup radijskih terminalov za potrebe Zdravstvenega doma Lenart«;

- k točki 5: Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu;

- k točki 6: Sklep o spremembi in dopolnitvi Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja ob rebalansu proračuna 2016;

- k točki 7: Informacija o poteku izdelave dokumentacije za ureditev prometne infrastrukture: križišče na griču, priključek jezero ter obnova državnih cest skozi naselji Gočova in Spodnja Senarska;

- k točki 8: Informacija o poteku aktivnosti o izdelavi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Sveta Trojica - center;

- k točki 9: Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.