12. redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 30. junija 2016, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika in sklepov 11. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene in cenah izvajanja storitev obveznih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav ter cen storitev, povezane z greznicami in malimi čistilnimi napravami v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
3. Sklep o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;
4. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enoti vrtca pri OŠ in vrtec Sveta Trojica za šolsko leto 2016/2017;
5. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;
6. Sklep o spremembi in dopolnitvi Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja za leto 2015 in 2016;
7. Sklep o sprejemu cene najema objekta počitniški apartma ob jezeru;
8. Sklep o oddaji stvarnega premoženja »brunarica ob jezeru in piknik prostorov pod brunarico« v uporabo;
9. Sklep o sprejemu cene najema objekta brunarica ob jezeru in piknik prostorov pod brunarico;
10. Obvestilo o nameri uporabe sredstev proračunske rezerve za naravne nesreče;
11. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

 GRADIVO:

- Sklic seje

- k točki 1: Potrditev zapisnika in sklepov 11. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 2: Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene in cenah izvajanja storitev obveznih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav ter cen storitev, povezane z greznicami in malimi čistilnimi napravami v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 3: Sklep o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;

- k točki 4: Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enoti vrtca pri OŠ in vrtec Sveta Trojica za šolsko leto 2016/2017;

- k točki 5: Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;

- k točki 6: Sklep o spremembi in dopolnitvi Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja za leto 2015 in 2016;

- k točki 7: Sklep o sprejemu cene najema objekta počitniški apartma ob jezeru;

- k točki 8: Sklep o oddaji stvarnega premoženja »brunarica ob jezeru in piknik prostorov pod brunarico« v uporabo;

- k točki 9: Sklep o sprejemu cene najema objekta brunarica ob jezeru in piknik prostorov pod brunarico;

- k točki 10: Obvestilo o nameri uporabe sredstev proračunske rezerve za naravne nesreče;

- k točki 11: Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.