11. redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v sredo, 20. marca 2016, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika in sklepov 10. redne seje;
2. Pregled varnostne situacije na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v letu 2015;
3. Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2015 in Program dela za leto 2016;
4. Predstavitev idejne zasnove za prenovo in razširitev mrliške vežice v Sveti Trojici v Slovenskih goricah;
5. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016;
6. Sklep o soglasju k dolgoročni zadolžitvi občinskega proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016 in 2017;
7. Letni program športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016;
8. Sklep o predlogu za člana Upravnega odbora Društva vinsko turistične ceste Srednje Slovenske gorice;
9. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

 GRADIVO:

- Sklic seje

- k točki 1: Potrditev zapisnika in sklepov 10. redne seje;

- k točki 2: Pregled varnostne situacije na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v letu 2015;

- k točki 3: Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2015 in Program dela za leto 2016;

- k točki 4: Predstavitev idejne zasnove za prenovo in razširitev mrliške vežice v Sveti Trojici v Slovenskih goricah;

- k točki 5: Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016;

- k točki 6: Sklep o soglasju k dolgoročni zadolžitvi občinskega proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016 in 2017;

- k točki 7: Letni program športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016;

- k točki 8: Sklep o predlogu za člana Upravnega odbora Društva vinsko turistične ceste Srednje Slovenske gorice;

- k točki 9: Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.