10. redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v sredo, 30. marca 2016, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnikov in sklepov 9. redne, 1. izredne in 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Sklep o seznanitvi z Elaboratom: Preliminarna strokovna ocena obremenitve s hrupom za objekt »Motokros proga Osek«;
3. Sklep o soglasju za upravljanje nepremičnega premoženja »Motokros proga v Oseku«, Avto – Moto društvu Sveta Trojica;
4. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2015 in Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2016;
5. Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2015 in Poročilo o popisu 2015;
6. Sklep o imenovanju člana sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Lenart;
7. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu;
8. Sklep o sprejemu Lokalnega programa kulture v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za obdobje 2016-2019;
9. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

 GRADIVO:

- Sklic seje

- k točki 1: Potrditev zapisnikov in sklepov 9. redne, 1. izredne in 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

- k točki 2: Sklep o seznanitvi z Elaboratom: Preliminarna strokovna ocena obremenitve s hrupom za objekt »Motokros proga Osek«

- k točki 3: Sklep o soglasju za upravljanje nepremičnega premoženja »Motokros proga v Oseku«, Avto – Moto društvu Sveta Trojica

- k točki 4: Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2015 in Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2016

- k točki 5: Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2015 in Poročilo o popisu 2015

- k točki 6: Sklep o imenovanju člana sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Lenart

- k točki 7: Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu;

- k točki 8: Sklep o sprejemu Lokalnega programa kulture v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za obdobje 2016-2019

- k točki 9: Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.