Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 26. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 6. septembra 2018, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 25. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Odlok o pokopališkem redu v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah - prva obravnava;
3. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah - prva obravnava;
4. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah – prva obravnava;
5. Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah – prva obravnava;
6. Sklep o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;
7. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enoti vrtca pri Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;
8. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnova šola in vrtec Sveta Trojica;
9. Sklep o uvrstitvi nove naložbe v Načrt razvojnih programov (nakup vozila urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV za ZD Lenart);
10. Sklep o spremembi naložbe v Načrtu razvojnih programov (Obnova ceste in pločnika na R2-439/1525 skozi naselje Spodnja Senarska);
11. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
12. Sklep o spremembi in dopolnitvi letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja občine za leto 2018;
13. Pobude in vprašanja.

Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 25. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 10. maja 2018, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 24. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije;
3. Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2018;
4. Sklep o sprejemu Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIP) "Izgradnja vrtca Sveta Trojica";
5. Pobude in vprašanja.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Obveščamo vas, da je seja Občinskega sveta Občine Sveta Trojica sklicana za četrtek, dne 29. marca 2018, preklicana.

24. redna seja Občinskega sveta Občine Sveta Trojica bo v četrtek, 5. aprila 2018, ob 17.00 uri v sejni sobi Občine, po že določenem dnevnem redu.

Na podlagi 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 24. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 29. marca 2018, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 23. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Sklep o seznanitvi s Pregledom varnostne situacije na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v letu 2017;
3. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017;
4. Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017, Sklep o potrditvi poročila o popisu na dan 31.12.2017 in Sklep o odpisu terjatev odprtih na dan 31.12.2017;
5. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018;
6. Letni program športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018;
7. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu;
8. Imenovanje Komisije za občinska priznanja in nagrade Občine Sveta Trojica v Slovenskih
goricah;
9. Pobude in vprašanja.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 24. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 29. marca 2018, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 23. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Sklep o seznanitvi s Pregledom varnostne situacije na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v letu 2017;
3. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017;
4. Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017, Sklep o potrditvi poročila o popisu na dan 31.12.2017 in Sklep o odpisu terjatev odprtih na dan 31.12.2017;
5. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018;
6. Letni program športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018;
7. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu;
8. Imenovanje Komisije za občinska priznanja in nagrade Občine Sveta Trojica v Slovenskih
goricah;
9. Pobude in vprašanja.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 23. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 22. februar 2018, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 22. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Sklep o sprejemu Elaborata za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo Mariborskega vodovoda d.d. na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018;
3. Sklep o sprejetju Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
4. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2017;
5. Poročilo o delu nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za l.2017;
6. Poročilo o pregledu in presoji končne ponudbe javnega razpisa za podelitev koncesije
»Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin«;
7. Seznanitev s pobudo za podaljšanje Vaške ulice;
8. Dokument identifikacije investicijskega projekta "Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice"
9. Pobude in vprašanja.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 14. decembra 2017, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 21. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
3. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki ter Programa ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
4. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – druga obravnava;
5. Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – druga obravnava,
6. Sklep o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - druga obravnava;
7. II. poročilo o opravljenih nadzorih v letu 2017;
8. Pobude in vprašanja.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 30. novembra 2017, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 20. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Sklep o sprejemu Elaborata za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo Mariborskega vodovoda d.d. na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017 – nadaljevanje seje;
3. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – prva obravnava;
4. Sklep o mnenju k nameravanemu preoblikovanju pošte v Sveti Trojici v Slovenskih goricah;
5. Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – prva obravnava,
6. Sklep o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - prva obravnava;
7. Pobude in vprašanja.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 19. oktobra 2017, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 19. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Sklep o izvolitvi predstavnika Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v volilno telo za volitve članov državnega sveta, določitvi kandidata za člana državnega sveta ter določitvi predstavnika kandidature;
3. Sklep o uvrstitvi nove naložbe v Načrt razvojnih programov (NRP);
4. Pobude in vprašanja.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več