Na podlagi 8. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10, UGSO, št. 59/17)

Sklicujem

2. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v četrtek, 17. januar 2019, ob 17 00,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trojiški trg 26, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Preberi več

Na podlagi 8. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10, UGSO, št. 59/17)

Sklicujem

1. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v četrtek, 13. decembra 2018, ob 17 00,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Preberi več

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 28. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 25. oktobra 2018, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 27. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019 – druga obravnava;
3. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra;
4. Poročila Nadzornega odbora o opravljenih nadzorih v letu 2017 in 2018.
5. Pobude in vprašanja.

Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 27. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 27. septembra 2018, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 26. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in zapisnikov 2. in 3. dopisne seje Občinskega sveta Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Odlok o pokopališkem redu v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah - druga obravnava;
3. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah - druga obravnava;
4. Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019 – prva obravnava;
5. Pobude in vprašanja.

Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 26. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 6. septembra 2018, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 25. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Odlok o pokopališkem redu v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah - prva obravnava;
3. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah - prva obravnava;
4. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah – prva obravnava;
5. Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah – prva obravnava;
6. Sklep o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;
7. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enoti vrtca pri Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;
8. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnova šola in vrtec Sveta Trojica;
9. Sklep o uvrstitvi nove naložbe v Načrt razvojnih programov (nakup vozila urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV za ZD Lenart);
10. Sklep o spremembi naložbe v Načrtu razvojnih programov (Obnova ceste in pločnika na R2-439/1525 skozi naselje Spodnja Senarska);
11. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
12. Sklep o spremembi in dopolnitvi letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja občine za leto 2018;
13. Pobude in vprašanja.

Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 25. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 10. maja 2018, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 24. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije;
3. Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2018;
4. Sklep o sprejemu Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIP) "Izgradnja vrtca Sveta Trojica";
5. Pobude in vprašanja.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Obveščamo vas, da je seja Občinskega sveta Občine Sveta Trojica sklicana za četrtek, dne 29. marca 2018, preklicana.

24. redna seja Občinskega sveta Občine Sveta Trojica bo v četrtek, 5. aprila 2018, ob 17.00 uri v sejni sobi Občine, po že določenem dnevnem redu.

Na podlagi 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 24. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 29. marca 2018, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 23. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Sklep o seznanitvi s Pregledom varnostne situacije na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v letu 2017;
3. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017;
4. Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017, Sklep o potrditvi poročila o popisu na dan 31.12.2017 in Sklep o odpisu terjatev odprtih na dan 31.12.2017;
5. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018;
6. Letni program športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018;
7. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu;
8. Imenovanje Komisije za občinska priznanja in nagrade Občine Sveta Trojica v Slovenskih
goricah;
9. Pobude in vprašanja.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 24. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 29. marca 2018, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 23. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Sklep o seznanitvi s Pregledom varnostne situacije na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v letu 2017;
3. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017;
4. Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017, Sklep o potrditvi poročila o popisu na dan 31.12.2017 in Sklep o odpisu terjatev odprtih na dan 31.12.2017;
5. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018;
6. Letni program športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018;
7. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu;
8. Imenovanje Komisije za občinska priznanja in nagrade Občine Sveta Trojica v Slovenskih
goricah;
9. Pobude in vprašanja.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več