5. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

(MUV, št. 22/10)

 Sklicujem

5. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v četrtek, 24. februarja 2011, ob 17 00,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

 

Predlog dnevnega reda: 

 1. Potrditev zapisnika in sklepov 4. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
 2. Soglasje k Statutu javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart;
 3. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata za leto 2010;
 4. Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2011;
 5. Sklep o soglasju k cenam socialno varstvenih storitev pomoči družini na domu;
 6. Sprememba Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja občine za leto 2011;
 7. Sklep o soglasju k prodaji nepremičnine parc. št. 5/17, k.o. Gradišče v Slovenskih goricah;
 8. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Ureditev komunalne in prometne infrastrukture Sv. Trojica (Slovenska ulica);
 9. Organizacija oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sv. Trojica;
 10. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

Župan

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Darko FRAS, univ.dipl.prav. 

 

 Vabljeni: 

 • občinski svetniki;
 • predstavnik/ca Nadzornega odbora;
 • k točki 2: predstavnik/ca javnega zavoda ZD Lenart;
 • k točki 3: predstavnik/ca Medobčinskega inšpektorata;
 • k točki 9: ravnatelj OŠ in vrtca Sv. Trojica.

Gradivo:

- k točki 1: Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 2: Soglasje k Statutu javnega zavoda ZD Lenart;

- k točki 3: Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata za leto 2010;

- k točki 4: Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2011;

- k točki 5: Sklep o soglasju k cenam socialno varstvenih storitev pomoči na domu;

- k točki 6: Sprememba Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja občine za leto 2011;

- k točki 7: Sklep o soglasju k prodaji nepremičnine parc. št. 5/17, k.o. Gradišče v Slovenskih goricah;

- k točki 8: Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta "Ureditev komunalne in prometne infrastrukture Sv. Trojica (Slovenska ulica).

- k točki 9: Sklep o spremembi Sklepa o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica.