4. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

(MUV, št. 22/10)

Sklicujem

4. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v četrtek, 20. januarja 2011, ob 17 00,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda: 

 1. Potrditev zapisnika in sklepov 3. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
 2. Soglasje k Statutu javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart;
 3. Ureditev statusa javnega dobra parc. št. 504, k.o. Zg. Senarska;
 4. Letni program športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2011;
 5. Letni program za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2011;
 6. Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
 7. Imenovanje članov Statutarno pravne komisije Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
 8. Imenovanje članov Komisije za občinska priznanja in nagrade Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
 9. Sprememba št. 1 Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja občine za leto 2011;
 10. Potrditev Investicijskega programa (IP) projekta »Dopolnilno kanalizacijsko omrežje Sv. Trojica, Zg. Senarska«;
 11. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

 

Župan

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Darko FRAS, univ.dipl.prav. 

Gradivo:

- k točki 1: Zapisnik in sklepi 3. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 2: Sklep o soglasju k Statutu javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart;

- k točki 3: Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, parc. št. 504, k.o. Zg. Senarska;

- k točki 4: Letni program športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2011;

- k točki 5: Letni program za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2011;

- k točki 6: Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 7: Sklep o imenovanju članov Statutarno pravne komisije Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 8: Sklep o imenovanju članov Komisije za občinska priznanja in nagrade Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 9: Sprememba št. 1 Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja občine za leto 2011;

- k točki 10: Sklep o potrditvi Investicijskega programa (IP) projekta "Dopolnilno kanalizacijsko omrežje Sv. Trojica, Zg. Senarska".