3. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

(MUV, št. 22/10)

 Sklicujem

3. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v četrtek, 16. decembra 2010, ob 17 00,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda: 

  1. Potrditev zapisnika in sklepov 2. redne in 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
  2. 2. poročilo Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Poročilo Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2010;
  3. Ureditev statusa javnega dobra v k.o. Spodnje Verjane;
  4. Ureditev statusa javnega dobra v k.o. Zgornje Verjane;
  5. Ureditev statusa javnega dobra v k.o. Stari Porčič;
  6. Ureditev statusa javnega dobra v k.o. Zgornji Porčič;
  7. Proračun Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2011 – druga obravnava;
  8. Proračun Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2012 – druga obravnava;
  9. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) "Dopolnilno kanalizacijsko omrežje Sv. Trojica, Zg. Senarska";
  10. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

  

Župan

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Darko FRAS, univ.dipl.prav.

Sklic seje (vabilo)

- Dopolnitev dnevnega reda

  

 Gradivo:

- k točki 1: Zapisnik in sklepi 2. redne in 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

- k točki 2: 2. poročilo Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Poročilo Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2010

- k točki 3: Ureditev statusa javnega dobra v k.o. Spodnje Verjane

- k točki 4: Ureditev statusa javnega dobra v k.o. Zgornje Verjane

- k točki 5: Ureditev statusa javnega dobra v k.o. Stari Porčič

- k točki 6: Ureditev statusa javnega dobra v k.o. Zgornji Porčič

- k točki 7: Proračun Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2011 - druga obravnava

- k točki 8: Proračun Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2012 - druga obravnava

- k točki 7 in 8 (Priloge):

                   Odlok o proračunu za leto 2011

                   Odlok o proračunu za leto 2012

                   Spremembe proračuna med prvo in drugo obravnavo - obrazložitve

                   Spremembe načrta razvojnih programov med prvo in drugo obravnavo - obrazložitve

                   Splošni in posebni del proračuna za leto 2011 in 2012

                   Odhodki po programski klasifikaciji

                   Načrt razvojnih programov (Excel, Appra 2011-2014, Appra 2012-2015)

                   Obrazložitve proračuna za leto 2011 in 2012

- k točki 9: Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) "Dopolnilno kanalizacijsko omrežje Sv. Trojica, Zg. Senarska"