Podpis pogodbe za izvedbo investicije UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA NA CESTI R2-439/1525 V NASELJU SP. SENARSKA

podpis avg18V petek, 24. avgusta, je v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah potekal podpis pogodbe in tiskovna konferenca za izvedbo investicije ureditev ceste in pločnika na cesti R2-439/1525 v naselju Sp. Senarska. Ob podpisu pogodbe so bili prisotni s strani naročnika Direkcije RS za infrastrukturo direktor Damir Topolko, univ.dipl.ekon. in vodja projekta Ljiljana Herga, univ.dipl.inž.geol., sofinancerja Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah župan Darko Fras in predstavniki izvajalcev del podjetij Komunala Slovenske gorice d.o.o. in GMW d.o.o. Podpis pogodbe predstavlja zadnji korak pred začetkom gradnje in je rezultat večletnega prizadevanja krajanov in Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za izvedbo te investicije.

Obstoječe državna cesta je bila močno obremenjena že v času gradnje avtocest in je tudi danes zelo obremenjena s (tranzitnim) prometom. Vozišče je dotrajano, ob cesti ni pločnikov, dotrajana so avtobusna postajališča, obstoječa javna razsvetljava je neustrezna.

Tako bo z investicijo izvedena preplastitev vozišča, urejeno bo odvodnjavanje ceste in izgrajen enostranski pločnika na trasi v dolžini 1154 metrov, ki poteka skozi vso strnjeno naselje in delno tudi izven njega, urejeni bosta dve novi avtobusni postajališče, izgrajena nova javna razsvetljava ob celotni trasi, predvideno je tudi ureditev TK vodov in ustrezne prestavitve ostalih vodov. Naročnik del, kateri je tudi izvedel javno naročilo izbora izvajalca gradnje, je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah je sofinancer izvedbe pločnikov, javne razsvetljave in ureditve infrastrukturnih vodov. Pogodbena vrednost del je 1.207.093,74 EUR, od tega Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah sofinancira izvedbo v vrednosti 296.789,03 EUR. Izvajalec del sta Komunala Slovenske gorice d.o.o., Lenart, kot vodilni partner, in GMW d.o.o., Radenci, kot partner v projektu.
Predviden rok za izvedbo vseh del je 180 dni po sklenitvi pogodbe, tako, da je zaključek del predviden za pomlad 2019.

on 24 Avgust 2018