Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas

Poslovni stavba 3 1920x1080S podpisom pogodb med občinami Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trnovska vas in konzorcijem družb PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana in PLISTOR, poslovni inženiring, d.o.o je bilo  dne 7.6.2018, na Občini Kidričevo, sklenjeno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetske prenove stavb v lasti navedenih občin.

Projekt je pripravljen in bo izveden v skladu z določili programa Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska sredstva iz finančne perspektive 2014-2020. 

Preko energetskega pogodbeništva bo celovito energetsko prenovljenih 5 objektov. 

logo eiuObčine Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas, na področju učinkovite rabe energije izvajajo projekt energetske prenove občinskih stavb, ki se izvaja po modelu javno-zasebnega partnerstva. Zasebni partner investira v energetsko prenovo objekta in zagotavlja določene prihranke ob enakem ali višjem udobju v prostorih, javni partner pa ga s temi prihranki v pogodbeni dobi poplača. Po poteku pogodbenega obdobja vsi prihranki pri stroških za oskrbo z energijo ostanejo javnemu parterju. Zasebni partner bo v času trajanja 15-letne koncesije zagotovil tudi upravljanje in vzdrževanje novo vgrajenih oziroma saniranih energetskih naprav ter sistemov.

V sodelovanju s konzorcijem družb PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana in PLISTOR, poslovni inženiring, d.o.o., bodo občine Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas, v sklopu celovite energetske sanacije izboljšale energetsko učinkovitost v 5 javnih objektih.

Objekti, ki se bodo celovito energetsko sanirali, so: OŠ Cirkovce, OŠ Kajetana Koviča Poljčane, OŠ in vrtec Sveta Trojica, Poslovna stavba Sveta Trojica in OŠ Destrnik-PŠ Trnovska vas.

Pri celovitih energetskih sanacijah se bodo izvedli ukrepi toplotne izolacije fasad, zamenjave stavbnega pohištva, izolacije stropov neogrevanih podstrešij, vgradnja termostatskih ventilov, vgradnja ali prenova učinkovitih prezračevalnih sistemov, prenova kotlovnic in toplotnih postaj, vgradnja toplotnih črpalk, sanacije sistemov notranje razsvetljave, vgradnja sistema za energetsko upravljanje.

Za pokrivanje investicije bo zasebnik zagotovil minimalno 50,1 % sredstev, do 37,46 % predstavljajo sredstva iz kohezijskih skladov,12,44 % zagotovijo občine Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas. Za celovito energetsko sanacijo objektov so predvidena sredstva kohezije v višini 40 %. Skupni zajamčeni letni prihranek toplotne in električne energije znaša 129.524 EUR (brez DDV) letno, kar pomeni tudi zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v višini 238,23 ton CO2 letno kar je enako ekvivalentu 27 hektarjev gozda pri akumulaciji toplogrednih plinov.

Podatki o financiranju

Sofinanciranje iz OP Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, prednostna os: 4. Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostna naložba: 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi v višini: 713.911,68 EUR.
Sofinanciranje zasebnega partnerja po koncesijski pogodbi v višini: 920.057,27 EUR.
Sofinanciranje iz lastnih virov (proračuni občin) v višini: 281.594,08 EUR.
Skupaj vsa sredstva: 1.915.563,03 EUR

 
Več o evropski kohezijski politiki na spletni strani www.eu-skladi.si.

Planirana dela


Dela na objektih so se pričela 76.7.2018. Do konca leta 2018 bodo izvedena naslednja dela:

OŠ Cirkovce:

- izvedba toplotne izolacije fasade

- izvedba izolacije podstrešja/strehe

- zamenjava stavbnega pohištva

- izgradnja novega sistema ogrevanja s toplotno črpalko voda-voda

- implementacija merilne opreme s pripadajočo krmilno komunikacijsko tehnologijo

- sanacija razsvetljave (zamenjava z novimi LED svetili, LED sijalkami in LED reflektorji)

POSLOVNA STAVBA SVETA TROJICA:

- zamenjava strešne kritine,

- izvedba izolacije podstrešja/stropa,

- obnova stavbnega pohištva

- izgradnja novega sistema ogrevanja s toplotno črpalko zemlja-voda

- implementacija merilne opreme s pripadajočo krmilno komunikacijsko tehnologijo

- prenova notranje razsvetljave.

OŠ IN VRTEC SV. TROJICA:

- izvedba izolacije podstrešja/strehe

- izgradnja novega sistema ogrevanja s toplotno črpalko zemlja-voda

- implementacija merilne opreme s pripadajočo krmilno komunikacijsko tehnologijo

- sanacija razsvetljave (zamenjava z novimi LED svetili, LED sijalkami in LED reflektorji)

OŠ Trnovska vas:

- izvedba izolacije podstrešja/stropa

- izgradnja novega sistema ogrevanja s toplotno črpalko zemlja_voda

- implementacija merilne opreme s pripadajočo krmilno komunikacijsko tehnologijo

- sanacija razsvetljave (zamenjava z novimi LED svetili, LED sijaklami in LED reflektorji)

OŠ Poljčane

- izvedba izolacije podstrešja/strehe

- izgradnja novega sistema ogrevanja s toplotno črpalko zemlja-voda

- implementacija merilne opreme s pripadajočo krmilno komunikacijsko tehnologijo

- sanacija razsvetljave (zamenjava z novimi LED svetili, LED sijalkami in LED reflektorji)

on 20 Avgust 2018