Podpisana pogodba za komunalno ureditev območja Sv. Trojica jug in začetek stanovanjske gradnje

Tiskovna5Župan Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah Darko Fras je dne 05. 04. 2017 z direktorjem podjetja Komunala Slovenske gorice d.o.o. Marjanom Bračkom podpisal pogodbo za izvedbo gradbenih del na komunalni ureditvi območja nove stanovanjske gradnje na območju Sv. Trojica jug.

Za izvedbo gradnje je bilo izvedeno javno naročilo, pogodba je podpisana z najugodnejšim ponudnikom in sicer v vrednosti 426.598,47 EVRO-v. Komunalna ureditev območja OPPN Sv. Trojica jug bo potekala fazno. V okviru te pogodbe bo grajena komunalna oprema na območju trase cest z oznakami B, C in D1 in sicer v obdobju od aprila 2017 do marca 2019, upoštevaje predvsem dinamiko gradnje stanovanjskih objektov. Komunalna ureditev v tej fazi vključuje izgradnjo novih cest v dolžini 450 m, pločnika, meteorne kanalizacije 755 m, zadrževalnega bazena za meteorne vode, fekalne kanalizacije (480 m), vodovoda 634 m, javno razsvetljavo v dolžini 520 m in 23 svetilk ter gradbena dela za TK omrežje. Sočasno bodo potekala tudi dela Elektra Maribor d.d. na izgradnji SN in NN elektro omrežja na tem območju.

Obravnavano območje OPPN Sv. Trojica jug v velikosti 5,7 ha leži severno od regionalne ceste Lenart – Ptuj, jugo-vzhodno od Trojiškega jezera v ureditvenem območju južnega dela naselja Sv. Trojica. Ureditveno območje OPPN je namenjeno stanovanjskim in njim kompatibilnim mirnim dejavnostim. Zazidalna zasnova predvideva gradnjo 60 stanovanjskih stavb. Za potrebe nove stanovanjske soseske je potrebno zgraditi komunalno opremo območja, ki zajema izgradnjo dovoznih cest, meteorne kanalizacije, fekalne kanalizacije vodovodnega omrežja z zunanjim hidrantnim omrežjem, javno razsvetljavo, telekomunikacijsko omrežje, nizkonapetnostni električni razvod. Dovozne ceste A, B in C omogočajo povezave obstoječih in predvidenih zazidljivih območij. Zasnovane so kot dvosmerne ceste, z muldami in pločniki. Ceste D, G in F so namenjene za dovoz stanovalcev ter intervencijskih in dostavnih vozil do predvidenih stanovanjskih stavb. Zasnovane so kot skupne prometne površine brez pločnikov. Vse ceste bodo izvedene v asfaltni izvedbi. Predviden je ločen sistem odvajanja komunalnih in meteornih voda. Meteorne odpadne vode iz stanovanjske soseske ter asfaltnih in utrjenih površin se bodo preko gravitacijske vodotesne meteorne kanalizacije in mineralnih lovilcev olj odvajale v zadrževalnik odvodnih vod. Fekalne odpadne vode se bodo preko vodotesne fekalne kanalizacije odvajale v javno fekalno kanalizacijo, ki se zaključuje na obstoječi ČN Zg. Senarska.

Ob podpisu pogodbe je bila izvedena tiskovna konferenca. Predstavnikom medijem je bil predstavljen sam projekt komunalnega opremljanja območja. Župan Darko Fras je poudaril pomen izgradnje nove soseske, ki bo s svojimi novimi prebivalci imela pomemben vpliv za razvoj kraja in različnih dejavnosti v naslednjih letih. Predstavniki podjetja SH Global d.o.o. Tomaž Polak, Marko Trofenik in Tadeja Žalar so ob tej priložnosti predstavili projekt stanovanjske gradnje, katerega izvajajo na tem območju. Poudarili so, da imajo pridobljeno gradbeno dovoljenje za 23 stanovanjskih objektov, sodobne arhitekture in nadstandardne gradnje. Ponujajo izgradnjo treh različnih tipov hiš (velikosti od cca. 109 m2 do 150 m2) in na različno velikih parcelah ( od 470 m2 do 1.177 m2), z možnostjo individualnega prilagajanja notranjosti posameznim kupcem. Zainteresiranim ponujajo izgradnjo hiše do 3. PGF ali «na ključ«. Začetek gradnje predvidevajo še v tem letu, s ciljem, da bi bil prvi objekt vseljen že do letošnjega božiča. Podrobnejše informacije so v priloženem letaku in na njihovi spletni strani http://shglobal.si/naselja/aktualni-projekti/naselje-trojica-global.html .

Srečko Aleksander PADOVNIK

on 07 April 2017