Aktivnosti na komunalnem področju v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah v poletnih mesecih

komunala 2016Na komunalnem področju so v poletnih mesecih 2016 potekale številne aktivnosti. Največ jih je bilo na področju rednega vzdrževanja javnih cest in površin. Več kot 20.000,00 € je bilo porabljenih za krpanje udarnih jam in za preplastitev najbolj kritičnih asfaltiranih odsekov. Še več sredstev je bilo namenjenih gramoziranju občinskih cest. Velik strošek predstavlja tudi košnja vseh javnih površin in čiščenje cest v varovalnih pasovih občinskih cest. V kolikor le te ne bi bile redno čiščene, bi bil strošek drugih vzdrževalnih del čez čas še toliko večji. V okviru rednega vzdrževanja smo poskušali očistiti najbolj kritične odseke obcestnih jarkov, prepustov, vzdrževanih in dosipanih je bilo glavnina bankin. Velik del teh del se izvede v režijskem obratu kjer sta zaposlena 2 delavca , medtem ko razna dela z mehanizacijo izvajajo zunanji izvajalci. Predvsem v centru Sv. Trojice je bilo potrebno zamenjati veliko dotrajanih oz. neveljavnih prometnih znakov. V glavnini je bila tudi obnovljena talna signalizacija z dograditvijo modre opozorilne barve na najbolj izpostavljenih prehodih za pešce v bližini šole. V Sv. Trojici je na območju Sončne ulice bilo podaljšanega 70m javnega vodovodnega omrežja, v takšni dolžini pa je bila zgrajena tudi cesta, sicer za enkrat še v makedamskem stanju.

V Gočovi sta v izgradnji dva odseka javnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 700m. Hkrati se na območju celotne Gočove izvajajo dela za izgradnjo optičnega omrežja. Na celotnem območju Gočova vrh (cca 4km cest) je bila izvedena geodetska odmera cest po dejanskem stanju. Podobne odmere sicer v manjšem obsegu so se izvajale oz. s v procesu izvajanja tudi na drugih območjih, kar predstavlja velike stroške za občino.

V naselju Zg. Porčič, je bila dograjena javna razsvetljava za osvetlitev grbin na državni cesti R 3-747.

V naselju Zg. Verjan je bil moderniziran najbolj kritičen odsek občinske ceste JP 703942 Zg. Verjane-Dobrava. Gre za 150m dolg klanec, ki je bil zelo težko prevozen in je tamkajšnjim krajanom povzročal nemalo preglavic na poti do doma, občini pa povzročal veliko stroškov pri vzdrževanju ceste. Dela v višini več kot 17.000,00 € so se izvajala kot nujen intervencijski ukrep po naravnih nesrečah, saj je predmeten odsek predstavljal enega izmed najbolj kritičnih v občini.

V Oseku se je v avgustu 2016 pričela modernizacija občinske ceste JP 703-752 Brengova-Zibote. Dela na skoraj 1.400m dolgem cestnem odseku izvaja podjetje Asfalti Ptuj d.o.o., ki je z vrednostjo del v višini 201.091,42€ bilo izbrano kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu. Obnove vse bolj obremenjene ceste z tranzitnim prometom, se gotovo najbolj veselijo sicer maloštevilni krajani ob cesti. Gre za cesto, ki bo po končani modernizaciji imela 3m asfaltno vozišče + 2x0,5 mulde ali bankine. Cesta v glavnini poteka v ravninskem delu, kjer je bilo dokaj neurejeno odvodnjavanje ceste z obcestnimi jarki, katere bodo v glavnini nadomestili drenaža in asfaltne mulde. Predvsem bo po izgradnji zaradi ukinitve jarkov veliko lažje srečevanje vozil, še posebej težje kmetijske mehanizacije in tovornega prometa, ki ga na tem območju ne manjka. Za predmetno cesto, ki služi kot cestna povezava med več občinami je bila namreč že pred več kot desetletjem izdelana projektna dokumentacija za modernizacijo ceste med občinami partnericami Benedikt-Lenart-Cerkvenjak-Vitomarci, vendar žal do realizacije skupnega projekta nikoli ni prišlo.

on 17 September 2016