Sporočilo za javnost

hiskaV interesu objektivnega obveščanja podajamo naslednjo izjavo v zvezi Počitniške hiše ob jezeru:

  • Nepremičnina obsega stavbno zemljišče par. št. 161/1, k.o. Zg. Senarska v površini 2050 m2 in delno zidan, delno montažno grajen objekt in lopa za spravilo orodja. Objekt ima hišno številko Ribiška pot 6 in je po namembnosti objekt za bivanje - počitniški objekt. Objekt se nahaja znotraj območja Ureditvenega načrta jezera, ki je namenjeno za šport in rekreacijo.
  • Objekt je prodajala takratna lastnica Marjana Žinkovič, ki ga je ponujala občini. Poleg občine je bila edini drugi potencialni kupec, ki je podal ponudbo g. Kotnik iz Maribora in sicer za 126.000 €.
  • Občina je uveljavila predkupno pravico za nakup objekta na podlagi Odloka o ureditvenem načrtu jezera pri Sv. Trojici (MUV, št. 12/2005). Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu jezera pri Sveti Trojici (MUV, št. 5/2011) je možno obstoječe objekte rekonstruirati, nadgrajevati, dograjevati ali jim spreminjati namembnost, na podlagi potrjenih strokovnih podlag.
  • Objekt je bil uvrščen v program prodaje ali najema z rebalansom proračuna občine decembra 2013.
  • Za nakup objekta se je konec leta 2013 zanimal tudi Smiljan Fekonja, občinski svetnik, ki je želel, da občina da njemu pisno ponudbo za odkup. Seveda mu neposredne ponudbe, brez javnega razpisa, zlasti tudi glede na to, da je bil občinski svetnik, ki ne sme poslovati z občino neposredno nismo mogli podati. Bila je res razprava o tem na občinskem svetu in vprašanje ali se mu lahko spremeni namembnost v gostinsko in je bilo z strani direktorja občinske uprave Srečka Aleksandra Padovnika pojasnjeno, da je to možno. Kljub temu g. Fekonja nikoli ni podal pisne ponudbe za nakup objekta, kot mu je bilo predlagano.
  • Občina ja na podlagi uvrstitve objekta v program prodaje objavila prvi poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo objekta dne 14. 9. 2015, št. dok. 478-2/2015. Kot pogoje je bilo navedeno, da je kupec nepremičnino dolžan uporabljati za poslovni namen, primarno povezano z razvojem turističnih in športnih dejavnosti ob jezeru. Na javni poziv ni prispela nobena ponudba.
  • Dne 12. 10. 2015 je bil objavljen drugi poziv za zbiranje ponudb za prodajo objekta, znova pod pogojem, da je kupec nepremičnino dolžan uporabljati za poslovni namen, primarno povezano z razvojem turističnih in športnih dejavnosti ob jezeru. Objavljena (izklicna) cena nepremičnine v ponovljenem postopku javnega zbiranja ponudb je bila 110.000 EUR. V roku za posredovanje ponudbe, to je 4. 11. 2015 ni prispela nobena ponudba.
  • Objekt je še vedno v programu prodaje ali najema in trenutno se oddaja za kratkotrajni najem. Prihodki iz naslova najema znašajo v tem trenutku 400 € na mesec, vključno s turistično takso, kar pomeni letno 4.800 €.
  • V naslednjem letu se načrtuje nov javni poziv za zbiranje ponudb za prodajo ali najem objekta glede na potencialno povpraševanje in interese. Glede na veljavni ureditveni načrt jezera in javni interes po razvijanju turistične ponudbe ob jezeru, bo občina pri najemu ali prodaji dala prednost interesentu, ki ima namen izvajati nek javni program ali ponudbo.

 Javno zbiranje ponudb

Ponovitev postopka - Javno zbiranje ponudb

Zapisnik o odpiranju ponudb - ponovljeni postopek