Predpisi

Objava predpisov

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah od 3. junija 2014 objavlja sprejete predpise v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Predpise, sprejete do 3. junija 2014, je objavljala v Medobčinskem uradnem vestniku.

Statut Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Statut Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - neuradno prečiščeno besedilo (2)

Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Statut Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10 in 12/14)

Statut Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 02/07, 29/07 in 11/10) - veljaven do 10.09.2010

Proračun

Javna razprava o predlogu proračuna za leto 2019

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah posreduje v javno razpravo predlog proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019, z dnem 28.9.2018.

Predlog proračuna za leto 2019 sestavljajo:

- odlok,
- splošni del,
- posebni del,
- načrt razvojnih programov,
- NRP Appra,
- obrazložitve,
- kadrovski načrt,
- letni program prodaje in nakupa finančnega premoženja ter
- predstavitev proračuna

in je objavljen na spletni strani www.sv-trojica.si. Vpogled v predlog proračuna za leto 2019 je možen tudi v tajništvu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Rok za sprejem predlogov in pripomb občanov ter zainteresirane javnosti je do ponedeljka 15.10.2018, do 10.00 ure.  Iz predlaganih pripomb in predlogov mora biti razviden predlagatelj.

Proračun 2019

Navodila in izhodišča za pripravo proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019

Polletna realizacija 2018

Polletno poročilo 2018 - obrazložitve

Splošni del proračuna - Polletno poročilo za leto 2018

Posebni del proračuna - Polletno poročilo za leto 2018

Seznam prerazporeditev - Polletno poročilo za leto 2018

NRP - Polletno poročilo 2018 Občine Sv. Trojica

Rebalans 2018

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je na 24. redni seji, dne 29.3.2018, sprejel Rebalans proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018, ki je priložen v nadaljevanju:

Odlok o rebalansu

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov

Obrazložitve

Načrt ravnanja s finančni in stvarnim premoženjem

Predstavitev

Proračun za leto 2017 in 2018

Odlok o proračunu 2017

Odlok o proračunu 2018

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2017

Načrt razvojnih programov 2018

Obrazložitve in kadrovski načrt 2017

Obrazložitve in kadrovski načrt 2018

Zaključni račun 2017

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je na 24. redni seji, dne 29.3.2018, sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017, ki je priložen v nadaljevanju:

Zaključni račun

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov

Obrazložitve

Sklepi o prerazporeditvah

Predstavitev

Zaključni račun 2016

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je na 16. redni seji, dne 30.3.2017, sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016.

- Zaključni račun

- Splošni del

- Posebni del

- Načrt razvojnih programov

- Obrazložitve

- Predstavitev

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je na svoji 14. redni seji, dne 10.11.2016, sprejel Rebalans proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016:

- odlok o rebalansu,

- splošni del,

- posebni del,

- načrt razvojnih programov,

- obrazložitev,

- predstavitev rebalansa

Polletna realizacija 2016:

Splošni del

Posebni del

Obrazložitev

NRP

Prerazporeditve

Zaključni račun 2015

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je na 10. redni seji, dne 30.3.2016, sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2015.

Zaključni račun

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov

Obrazložitve

Predstavitev

Proračun za leto 2015-2016

Splošni del - Polletna realizacija 2015

Posebni del - Polletna realizacija 2015

Obrazložitev - Polletna realizacija 2015

NRP - Polletna realizacija 2015

Odlok o proračunu 2015

Odlok o proračunu 2016

Splošni del proračuna 2015 in 2016

Posebni del proračuna 2015 in 2016

Obrazložitev proračuna 2015 in 2016

Načrt razvojnih programov od 2015 do 2019

Navodila in izhodišča za pripravo proračuna za leti 2015 in 2016