Predpisi

Objava predpisov

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah od 3. junija 2014 objavlja sprejete predpise v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Predpise, sprejete do 3. junija 2014, je objavljala v Medobčinskem uradnem vestniku.

Statut Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Statut Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10 in 12/14)

Statut Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 02/07, 29/07 in 11/10) - veljaven do 10.09.2010

Proračun

Proračun za leto 2017 in 2018

Odlok o proračunu 2017

Odlok o proračunu 2018

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2017

Načrt razvojnih programov 2018

Obrazložitve in kadrovski načrt 2017

Obrazložitve in kadrovski načrt 2018

Zaključni račun 2016

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je na 16. redni seji, dne 30.3.2017, sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016.

- Zaključni račun

- Splošni del

- Posebni del

- Načrt razvojnih programov

- Obrazložitve

- Predstavitev

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je na svoji 14. redni seji, dne 10.11.2016, sprejel Rebalans proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016:

- odlok o rebalansu,

- splošni del,

- posebni del,

- načrt razvojnih programov,

- obrazložitev,

- predstavitev rebalansa

Polletna realizacija 2016:

Splošni del

Posebni del

Obrazložitev

NRP

Prerazporeditve

Zaključni račun 2015

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je na 10. redni seji, dne 30.3.2016, sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2015.

Zaključni račun

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov

Obrazložitve

Predstavitev

Proračun za leto 2015-2016

Splošni del - Polletna realizacija 2015

Posebni del - Polletna realizacija 2015

Obrazložitev - Polletna realizacija 2015

NRP - Polletna realizacija 2015

Odlok o proračunu 2015

Odlok o proračunu 2016

Splošni del proračuna 2015 in 2016

Posebni del proračuna 2015 in 2016

Obrazložitev proračuna 2015 in 2016

Načrt razvojnih programov od 2015 do 2019

Navodila in izhodišča za pripravo proračuna za leti 2015 in 2016